Vrijwilligersovereenkomst

Tussen:

1. De sportclub
– Naam: De Vreugdestappers
– Adres: Nijvelsebaan 121 3040 Huldenberg
– Telefoon: 0486 86 23 32
– E-mail: vreugdestappers@gmail.com
– Juridisch statuut: VZW

Hier op geldige wijze vertegenwoordigd door Mario Van Meeuwen Mario – Secretaris
hierna genoemd de “sportclub”; en:

2. De vrijwilliger
hierna genoemd “de vrijwilliger”.

wordt het volgende overeengekomen

Artikel 1 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De sportclub is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk:

 • Afpijlen wandelparcours
 • Beheer parkings tijdens de activiteiten
 • Registratie wandelaars
 • Afruimen
 • Drank- en voedselbediening
 • Kassabeheer
 • Onderhoud lokalen wandelparcours (start en controle(s))
 • Andere activiteiten overeenkomstig het takenblad opgemaakt per activiteit

Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de sportclub.

Artikel 2 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De vrijwilliger erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de sportclub en diens sportfederatie en verbindt zich ertoe deze ten allen tijde te respecteren, in het bijzonder de gedragscodes die er integraal deel van uitmaken. De statuten en reglementen van de sportfederatie WSVL vzw vindt men op haar website. Hij/zij aanvaardt tevens uitdrukkelijk de toepassing van alle tuchtreglementen (inclusief het tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag) van de sportclub en diens sportfederatie en de daarin bepaalde bevoegdheid van de tuchtorganen in eerste aanleg en beroep, alsook de mogelijkheid om een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen hem te treffen. De vrijwilliger stemt ermee in dat elke sanctie genomen ten aanzien hem bekend gemaakt wordt aan andere sportclubs- en federaties en overheidsdiensten.

De vrijwilliger zal bij de uitoefening van de opdrachten alle regels eigen aan de sportuitoefening- en competitie nauwgezet naleven. Hij/zij zal zich in het bijzonder onthouden van kwetsende of onsportieve uitlatingen of houdingen.

Onsportief gedrag of uitlatingen kunnen aanleiding geven tot sancties. Waarbij de sportclub zich het recht voorbehoudt om eventueel schadevergoeding te eisen indien daartoe grond bestaat.

Artikel 3 – AANSPRAKELIJKHEID

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

Artikel 4 – VERZEKERINGEN

De sportclub sluit volgende verzekeringen af:

 • een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) die de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit.
 • lichamelijke ongevallen: behandelingskosten, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit, overlijden en begrafeniskosten.

Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: ETHIAS NV
Polisnummer: L.O. 45.444.372
Polisnummer: B.A. 45.444.372
Polisnummer: Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 45.444.372

Artikel 5 – KOSTENVERGOEDING

De sportclub:

 • betaalt mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur,…) de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk.

Artikel 6 – GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke en geheime informatie die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag hij/zij deze niet bekend maken of gebruiken tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gesanctioneerd met de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de vrijwilliger en een schadevergoeding.

Artikel 7 – CONTROLE UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER

Als de vrijwilliger cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden, dan is de organisatie verplicht het uittreksel strafregister model 596-2 te controleren, conform de regels uit het Vlaams decreet 3/06/2022, houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers.

☐ de activiteit die de vrijwilliger voor de sportorganisatie zal uitvoeren, valt onder artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (oa begeleiding van minderjarigen);
☐ de vrijwilliger zal in het kader van de activiteit op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen;
☒ de vrijwilliger is een meerderjarige persoon op het ogenblik van de aanstelling;
☐ de vrijwilliger wordt door middel van een overeenkomst aangesteld (contract, vrijwilligersovereenkomst, …)

Deze controle is voor deze vrijwilliger
☒ niet van toepassing